ราชภัฏโคราช ศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษา ประชุมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่:Thursday,12 September 2019สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการอบรมการใช้เครื่องมือสารสนเทศในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 27.05.08-09 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แนะนำคณะทำงานความร่วมมือระดับจังหวัด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ โดย คณะทำงานจากส่วนกลาง กสศ. ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนสถานการณ์เด็กด้อยโอกาสจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดย คุณภารดี เกียรติภิญโญชัย เลขาธิการมูลนิธิชุมชนโคราช และการอบรมใช้งาน Application ในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ และกลุ่มสหวิชาชีพ ปิดท้ายด้วยการสรุปกิจกรรมแต่ละกลุ่ม และการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

   การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมา ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิชุมชนโคราช และภาคีทางการศึกษาในจังหวัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมถึงเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน