คณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช รวมใจศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป และงานครบรอบ 44 ปีคณะ

วันที่:Friday,04 January 2019สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระชัยราชภัฏบพิตร พระพุทธรูปประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อุโบสถหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระมหาเถระผู้ทรงอุดมญาณคุณ เจริญจิตแผ่เมตตาพุทธาภิเษกพระชัยราชภัฏบพิตร

        นอกจากนี้ เมื่อวันที่24 พฤศจิกายน2561 ยังได้จัดงานครบรอบ44 ปีคณะ ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน9 รูป ต่อด้วยการแสดงชุด เหลียวหน้าแลหลังมนุษยศาสตร์ราชภัฏนครราชสีมา การเสวนาเรื่อง ความท้าทายของบัณฑิต...ในยุคไทยแลนด์4.0 วิทยากรโดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชินสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์ฯ

        การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่า ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ยาวนานมากว่า44 ปี ด้วยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ44 ปี จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำคณะ และจัดงานครบรอบ44 ปีขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระชัยราชภัฏบพิตร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อให้ผู้พบเห็นได้กราบไหว้บูชา ขอพรให้สมดังใจปรารถนาทุกประการ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ร่วมงานทราบถึงความเป็นมาของคณะ ความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย อันเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้เกิดความรักความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น