ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้นักศึกษา จัดบรรยายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกอนาคตไทย

วันที่:Wednesday,11 December 2019สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกอนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกอนาคตประเทศไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่นักศึกษา ได้สามารถก้าวต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รู้จักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในฐานเศรษฐกิจไทย และสามารถนำความรู้จากการรับฟังไปปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น