ราชภัฏโคราช รวมพลังเร่งพัฒนามหาวิทยาลัย กำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่:Sunday,09 September 2018สร้างโดย:PR nrru

        กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่20-21 สิงหาคม2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 วิทยากรโดย นางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2 สำนักงบประมาณ ต่อด้วยเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ วิทยากรโดย ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง วิทยากรโดย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณเข้าร่วมโครงการจำนวน130 คน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบแนวทางวิธีการการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ อันนำไปสู่การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี(.. 2560-2579) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยการระดมความคิดเพื่อเร่งพัฒนามหาวิทยาลัย ให้แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิต่อการดำเนินงานผลสูงสุด