คณะกรรมการส่งเสริมฯ ราชภัฏโคราช ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา เตรียมมอบทุน 160,000 บาท

วันที่:Friday,04 January 2019สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน2561 นายสุนนท์ คชพลายุกต์ พร้อมด้วย นายอุบล เอื้อศรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมสอบถามผู้ปกครอง รวมถึงผู้ประกอบการที่ผู้ปกครองของนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี2561

        สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มอบหมายให้ทั้ง6 คณะ ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างได้รับทุนทุกประเภท ยกเว้น ทุน กยศ. และ กรอ. เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ พิจารณา ในการมอบทุนการศึกษาทุนละ60,000 บาท จำนวน2ทุน และมอบทุนละ10,000 บาท จำนวน4 ทุน โดยนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง