ราชภัฏโคราช พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

วันที่:Sunday,09 September 2018สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่24 สิงหาคม2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่8/2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ1 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น3 โดยมี นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น