ราชภัฏโคราช จับมือ 3 หน่วยงานรัฐ มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหม่วัยเก๋า รุ่นที่ 2

วันที่:Wednesday,23 May 2018สร้างโดย:PR nrru

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้งานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อการบริการวิชาการ (หนองพลวงอุดมสุข ปีที่3/2561) “โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข รุ่นที่2” เมื่อวันที่11 พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนวัยเก๋า จำนวน69 คน และปิดท้ายด้วย นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอจักราช กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

        โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่12 มกราคม-11 พฤษภาคม2561 รวมระยะเวลา27 ชั่วโมง โดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ แบ่งหน่วยการเรียนรู้และฝึกทักษะออกเป็น
8 หน่วย คือ หน่วยที่1 การพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ หน่วยที่2 กิจกรรมทางศาสนา:สวดมนต์ ทำสมาธิ และปรัชญาชีวิต หน่วยที่3 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ หน่วยที่4 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง หน่วยที่5 สันทนาการสร้างสรรค์ หน่วยที่6 เติมฝัน ปันรักให้ลูกหลาน หน่วยที่7 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน และหน่วยที่8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรทั้ง6 คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และดูแลตลอดหลักสูตร กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียด เห็นคุณค่าตนเอง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ได้รับสาธารณสุขที่ดี ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป