NRRU พัฒนาความรู้นักวิทย์รุ่นเยาว์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ รร.มัธยมด่านขุนทด

วันที่:Wednesday,11 December 2019สร้างโดย:Admin

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกกรดอะมิโนด้วยวิธีเปเปอร์โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยใช้เครื่อง UV-Visible บทปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง
สมดุลของแรง การหาค่าความยาวคลื่นของสเปกตรัมของแก๊ส บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด กายวิภาคของกุ้งก้ามกราม ปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มสรุปผลการจัดกิจกรรม วิทยากรโดย คณาจารย์ นักศึกษา จากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

   การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ถือเป็นการบริการวิชาการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จำนวน 96 คน เพื่อปลูกฝังความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติการด้วยการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น