RDI NRRU ส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่เกษตรกร

วันที่:Wednesday,01 August 2018สร้างโดย:PR nrru

     เมื่อวันที่16 กรกฎาคม2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดเวทีพัฒนากรอบประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่ ปีที่4 ภายใต้โครงการ นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125) โดยมี รองศาสตราจารย์ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน จากนั้นเป็นการประชุมพัฒนากรอบประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตัวแทนภาคเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่,เครือข่ายYong Smart Farmer,สภาเกษตรกร,สหกรณ์การเกษตร,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,ยุทธศาสตร์จังหวัด,เกษตรอำเภอ,สหกรณ์จังหวัด,สภาอุตสาหกรรม,หอการค้าจังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำนวนกว่า60 คน ร่วมกันกำหนดกรอบประเด็นการวิจัย ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ร่วมเติมเต็มข้อมูล โดยกรอบประเด็นหลักที่ต้องการพัฒนา จำนวน4 ข้อ คือ1. นวัตกรรมการผลิต2. นวัตกรรมการแปรรูป 3. นวัตกรรมการตลาด และ4. นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการประกาศกรอบประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยได้รับทราบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยตรงตามเป้าหมายสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป