ราชภัฏโคราช เชื่อมสัมพันธ์แน่นแฟ้น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่:Friday,08 November 2019สร้างโดย:PR nrru

            เมื่อวันที่3 พฤศจิกายน2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่ง