เฟ้นหาความเป็นราชภัฏโคราช ตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) น้ำดื่มทับแก้ว

วันที่:Friday,08 November 2019สร้างโดย:PR nrru

            เมื่อวันที่1 พฤศจิกายน2562 คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) น้ำดื่มทับแก้ว โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) น้ำดื่มทับแก้ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย คณะกรรมการที่มาจากคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน3 ท่าน ได้ร่วมพิจารณาติดสินการประกวดซึ่งเป็นผลงานจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น20 ผลงาน ซึ่งปรากฏว่าผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นางสาวดวงนภา สงวนศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ผลงานของ นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ บุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินรางวัล2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ผลงานของ นายสกุลวงศ์ รักศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อตกลงหลักเกณฑ์ในการสมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์บนฉลากน้ำดื่มทับแก้วของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันส่งเสริมการบริโภคน้ำดื่มทับแก้วภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน