ราชภัฏโคราช เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

วันที่:Friday,18 October 2019สร้างโดย:Admin

   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล กรรมการและเลขานุการ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

   การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1คือ ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มีประเด็นรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
   1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นต่อการทำงานและการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต
   2. กิจกรรมนักศึกษาที่เสริมสร้างการพัฒนาความสามารถในการทำงาน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
   3. สวัสดิการ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างการเรียนรู้
   4. การดำเนินการอื่น ๆ 

กลุ่มที่ 2 คือ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใช้บัณฑิต และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็น คือ
   1. หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
   2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
   3. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
   4. การดำเนินงานมหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ ซึ่งหลังจากได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ มหาวิทยาลัยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป