ปฏิทินการศึกษา


วันที่:Monday,09 January 2017สร้างโดย:seree saikuea

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการนําส่งแบบรายงาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2563

   - ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
   - ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
   -ภาคการศึกษาที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) กลุ่มการเรียนรู้ภาคปฏิบัติก่อนเรียนภาคทฤษฎี (กลุ่ม A) 

  -ภาคการศึกษาที่ 1 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) กลุ่มเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (กลุ่ม B) 

   - ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 


ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

  -ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูประจำ 

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูประจำ 

  -ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

  -ภาคการเรียนที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

  -ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) 

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์)  

  - ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)  ปีการศึกษา 2561
 ปีการศึกษา 2561

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (ฉบับเปลี่ยนแปลง)  

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

  - ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

  -ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

  - ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์) 

  -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์) (ฉบับเปลี่ยนแปลง) 

   -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์)  

   ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (นักศึกษาตกค้าง) 

   -ภาคการศึกษาที่ 1  ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560

  -ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

  -ภาคการศึกษาฤดูร้อน เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 
และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (5 ปี)  

   -ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

   -ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์) 

    -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ –อาทิตย์) ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

   -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

   -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

   -ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  
 
  

   - ภาคการศึกษาที่ 1 ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  
   - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน  ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
   - ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 
   - ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

   - ภาคการศึกษาที่ 1 ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู