การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

วันที่:Friday,28 June 2019สร้างโดย:webmaster


 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา