การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

วันที่:Friday,28 June 2019สร้างโดย:webmaster


 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนวิธีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ประชุม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 โครงการอบรม เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา