EDO

วันที่:Thursday,29 March 2018สร้างโดย:webmaster


Login เข้าสู่ระบบ   คลิกที่นี่ 


คู่มือการใช ้งาน English Discoveries

 

       สำหรับนักศึกษา

 


ลงทะเบียนเข้าสอบ Placement Test ===คลิกที่นี่===
สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (001002)
หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (001003) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  

ประกาศ

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) พ.ศ. 2560

 

เลขที่ 469/2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 17 ธันวาคม 2560 ===คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด=== 

เลขที่ 770/2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  ===คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด===

 

  

 

 

 

      สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงการใช้งานสื่อEnglish Discoveries Online

 

 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ี 1 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 2

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 3

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 4

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 5