ประกาศ/ข้อบังคับและอื่นๆ

วันที่:Monday,01 April 2019สร้างโดย:webmaster


ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (English)


   ประกาศ การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
   ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
   ประกาศ แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน  

   ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   ประกาศ นโยบายการห้ามรับสินบน  

   ประกาศ แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์