หมายเลขโทรศัพท์

วันที่:Wednesday,01 November 2017สร้างโดย:webmaster


อาคาร

หน่วยงาน

หมายเลขภายใน

หมายเลขภายนอก

หมายเหตุ

3

โปรแกรมวิชาดนตรี

1214,1235

 

 

4

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

1308

 

 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ (ชั้น 2)

1319

 

 

ห้องขายเบเกอรี่ ครัวราชภัฏ

1309

 

 

5

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

1213,1246,1247,2011,1212,1636

 

 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

2013

 

 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1210

 

 

สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1606

 

 

6B

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1632

 

 

6C

โปรแกรมวิชาก่อสร้าง

2019

 

 

8

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness)

1114

 

 

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

1113

 

 

9

อธิการบดี

1599

 0-4425-3129

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

1508

 0-4427-2822

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1507,1576

 0-4427-2821

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1506,15061

 0-4427-2820

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

1509,15091

 0-4427-2823

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

1514

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1505

 0-4427-2819

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1524

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1566

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการชุมชน

1565

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

1521

 0-4427-2818

 

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1511

 0-4427-2831

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1512,1550

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1559

 

 

กองคลัง

1242,1522,1552,1570

 0-4427-2824

 

ห้องเปิดซองสอบราคา

1527

 

 

งานนโยบายและแผน(ณัฏฐสิทธิ์)

1517

 

 

งานงบประมาณและติดตามประเมินผล (นรากร)

9450

 

 

งานงบประมาณและติดตามประเมินผล (โกสินทร์)

9453

 

 

งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน (กฤตยา)

9452

 

 

กองประกันคุณภาพการศึกษา

1544

 

 

งานตรวจสอบภายใน

1555

 

 

งานวินัยและนิติการ

1526

 

 

งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี

1501,1666

 0-4424-2328

 

งานประชาสัมพันธ์

1500,1515,1551

 0-4424-2158

 

งานประชุม

1549,1249

 0-4424-2850

 

งานเลขานุการ

1502,1671

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1516,1672

 0-4427-2941

 

กองบริหารงานบุคคล (งานบริหารงานทั่วไป)

1503,9524,1561,9523

0-4425-6696

 

กองบริหารงานบุคคล (งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง)

9521,1561

  

กองบริหารงานบุคคล (งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม)

1561

  

กองบริหารงานบุคคล (งานสวัสดิ์การและสิทธิประโยชน์)

1561

  

กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ)

1526

  

งานพัสดุ

 

044-009-009 
Fax. 044-247055

 

กลุ่มงานบริหารพัสดุ (งานพัสดุ)

1588 (อุ้ม)

  

กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)

1582 (โก้),1586(นก)

  

กลุมงานบริหารสัญญาและหลักค้ำประกัน (งานพัสดุ)

1584 (ใหม่),1587 (พี่หนุ่ม)

  

กลุ่มงานตรวจรับพัสดุ (งานพัสดุ)

1584 (พี่แสง)

  

กลุ่มงานจำหน่ายพัสดุและควบคุมพัสดุ (งานพัสดุ)

1583 (พี่อ๋อ)

  

กลุ่มงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและเบิกจ่าย (งานพัสดุ)

1585 (โบ) 

  

งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจสอบครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

1581 (อุ้ม)

  

งานโยธาและสถาปัตย์

1571,1531

  

ชั้น 7 ห้องพักอาจารย์

1534

  

บัณฑิตวิทยาลัย

1535,1536,1537

 0-4427-2827

 

ชั้น 9 ห้องพักอาจารย์

1538

  

โปรแกรมวิชาจิตวิทยา

1567

  

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 

1207

  

10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1013,1010,1020  

11

โปรแกรมวิชาชีววิทยา

1313

  

โปรแกรมวิชาเคมี

1302

  

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

1303,2010

  

โปรแกรมวิชาชีววิทยา

1304,2025

  

12

โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

1215,1222

  

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

1322,1323,1324

  

ห้อง LAB โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

2003

  

13

ห้องพักอาจารย์ 

1411,1407

  

14

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1205,1218

  

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

1223,1228

  

โปรแกรมวิชาปรัชญา

1206

  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1227

  

คลีนิกกฎหมาย

1229

  

พิพิธภัณฑ์หินแร่

1619

  

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

1203

  

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1201,1202,1217,1226

  0-4425-6103

 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

1204

  

17

คณบดีคณะครุศาสตร์

1729

  

สาขาจิตวิทยาฯ 1

1711

  
สาขาจิตวิทยาฯ 2
1712

กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา 11714

กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา 2

1713

  

กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

1715

  

สำนักงานคณบดี ธุรการ

1720

 0-4424-2850

 

สำนักงานคณบดี พัสดุ

1721

  

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

1722

  

งานโสตทัศนศึกษา

1723

  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

1724

  

งานผลิตสื่อ

1725

  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1726

  

งานเลขานุการ

1727

  
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1728

คณบดี1729

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 11732

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 21731

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1733

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 11741

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2
1742

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3
1743

18

สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

1110,1132

  

ห้องกายภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1131

  

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

1130

  

ห้อง DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1129

  

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

1128

  

20

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1321

  

22
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (ภายนอก)

0-4400-9009 ต่อ 2200

0-4425-7789 (แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (ภายใน)

2200

  

คณบดี

2299

  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร

2298

  

รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ

2297

  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2296

  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2295

  

หัวหน้างาน

2219

  

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี

2217

  

สำนักงานคณบดี:งานแผนและงบประมาณ

2217

  

สำนักงานคณบดี:งานประชาสัมพันธ์

2216

  

สำนักงานคณบดี:งานโสตน์ทัศนูปกรณ์

2216

  

สำนักงานคณบดี:งานบุคลากร

2215

  

สำนักงานคณบดี:งานพัสดุ

2214

  

สำนักงานคณบดี:งานประกันคุณภาพ

2213

  

สำนักงานคณบดี:งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2210

0-4427-2940 (แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี:งานกิจการนักศึกษา

2210

  

สำนักงานคณบดี:งานวิชาการ

2210

  

สำนักงานคณบดี:งานประชุม

2200

  

สำนักงานคณบดี:งานธุรการ

2200

0-4425-7789(แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี:งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2250

  

สำนักงานคณบดี:งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

2255

  

สำนักงานคณบดี:งานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

2276

  

โปรแกรมวิชา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2220,2221

  

โปรแกรม:การบัญชี

2230,2231

  

โปรแกรมวิชา:การเงินและการธนาคาร

2260

  

โปรแกรมวิชา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2262

  

โปรแกรมวิชา:เศรษฐศาสตร์

2264

  

โปรแกรมวิชา:การตลาด

2266

  

โปรแกรมวิชา:การจัดการ

2268

  

โปรแกรมวิชา:นิเทศศาสตร์

2270,2271

  

โปรแกรมวิชา:อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

2240

  

สำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

-

  

สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1609,1616,1630,1631

 0-4427-1123

 

24
ศูนย์วิทยาศาสตร์

24.105 ห้องสำนักงาน

2400,2410,2411,2412

 0-4424-7390

 

24.104 ห้องบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

2401

  

24.105 ห้อง ผอ.ศูนย์วิทย์

2413

  

24.111 ห้อง STEM 

2415

  

24.112 ห้อง Control ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

2417

  

24.121 ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น นม

2416

  

24.201 ห้องสำนักงานฟิสิกส์

2420

  

24.209 ห้องพักเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเคมี

2421

  

26

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

1208,1209

  

โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

1638,1326

  

27
สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.เปรมวิทย์) ชั้น 2 

2728  

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.สายสุนีย์)ชั้น 2

 2724

 

 

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ (รุ่งนภา) ชั้น 2

 2723

  

งานธุรการ สำนักคอมพิวเตอร์ (ธัญทิพย์) ชั้น 2

 2700

044-247054 

งานธุรการ สำนักคอมพิวเตอร์ (ปริญญา) ชั้น 2

2727  

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก (สมพิศ) ชั้น 1

 2710

  

งานพัฒนาเว็บไซต์ (สุภพ) ชั้น 2

 2725

  

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ชั้น 2

 2726

  

งานเครือข่าย (อเนก) ชั้น 3

2730

044-247021 

งานเครือข่าย (อนุพงษ์) ชั้น 3

2733

  

งานซ่อมบำรุง (ทศพร) ชั้น 3 

2731

  

งานซ่อมบำรุง (จักรรวี) ชั้น 3 

2732

  

งานซ่อมบำรุง (ศราวุฒิ) ชั้น 3

2731

  

งานซ่อมบำรุง (อภิเชฐ) ชั้น 3

2734

  

ห้องบริการคอมพิวเตอร์(ชั้น 5)

 2755

  

ห้องเรียนรวม(ชั้น 5)

 2753,2754

  

27
สถาบันภาษา

สถาบันภาษา (ชั้น 2) โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

 2702

  

สำนักงานสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2720

  

สถาบันภาษา (ชั้น 2) กลุ่มวิชาฝรั่งเศส

2721 

  

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2722

  

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2729

  

ห้อง Independent Learning Center (ILC) (ชั้น 4)

 2740,2741

  

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันภาษา (ชั้น 4)

 2744

  

29

ร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1360

  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1306,1363,2021

 0-4425-5451

 

โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม

2005

  

ห้อง Control คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2017

  

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2000

  

โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1637

  

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1307

  

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1644

  

สโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1361

  

สโมสรลูกจ้าง (ติดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1612

  

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(ทับแก้ว)

Lobby

1601

 0-4425-1107-8

 

งานทรัพย์สินและรายได้

1604,1665

  

กองกิจการพิเศษ

1674,1621

  

งานธุรการ อาคารทับแก้ว,กองวิเทศสัมพันธ์

1547,1602

 0-4425-1878

 

ห้องอาหารทับแก้ว

1545,1546

 0-4425-1878

 

ร้านเสริมสวย ทับแก้ว

1560

  

เรือนไทยสปา ทับแก้ว

1548

  

ศูนย์รวมประกาศ

งานทุนและแนะแนว

1530,1556

 

31

สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

1223,1224

  

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

1221

  

โปรแกรมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1220

  

32

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดี

3299

  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

3298

  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

3296

  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3295

  

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

3297

  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3294

  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและพัฒนาบุคลากร

3225

  

งานบุคคล,งานธุรการ

3200

  

งานโสตสาธารณูปกรณ์

3226

  

งานวิชาการ,งานเว็บไซต์

3224

  

งานกิจการนักศึกษา,งานวิจัย

3222

  

งานประกันคุณภาพการศึกษา

3221

  

งานแผนและงบประมาณ

3227

  

งานพัสดุ

3220,3228

  

งานเลขานุการ,งานประชุม

3223

  

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1634,1635

  

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)

1325

  

อาคารเอนกประสงค์
33

UBI

3310,3311

  

34

กองพัฒนานักศึกษา

1504

 

 

35

งานยานพาหนะ

1613,1624

 0-4424-6341

 

36

งานอาคารสถานที่

1611,1661

  

39

ศูนย์แพทย์ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1643,1625,1627

  

ป้อมยาม

ป้อมยาม ประตูถนนสาย 2

1617

  

สวัสดิการ

ร้านสวัสดิการ

1605,1628

 0-4427-0109

 

ร้านถ่ายเอกสาร

1003

  

ร้านสวัสดิการ 2

1633

  

ร้านสวัสดิการ 3

2117

  

สวัสดิการ สาขา อาคาร27 (ชั้น 1)

2711

  

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต

3800,3810

 0-4434-1367

 

70 ปี

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

1610

  

หอพัก

หอพักนักศึกษา

1622,1623