คณะและหน่วยงาน


วันที่:Monday,09 January 2017สร้างโดย:seree saikuea

Faculty and agencies

 
หน่วยงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์
     -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   - ศูนย์การศึกษาพิเศษ

         -หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
         -หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม
         -หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
         -โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
     -ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
   -แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (PBL) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  คลินิกเทคโนโลยี
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 
หน่วยงานสนับสนุน

     -สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     -สถาบันวิจัยและพัฒนา
   -สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      -พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
   -สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
   - สำนักคอมพิวเตอร์
   -สถาบันภาษา
   -บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น


  สำนักงานอธิการบดี
    -กองกลาง  
       -งานเลขานุการ
       -งานประชาสัมพันธ์    
       -งานพัสดุ
       -งานบริหารทั่วไป
   -กองบริหารงานบุคคล
   -กองนโยบายและแผน
   -กองพัฒนานักศึกษา
      -งานทุนและงานแนะแนว
      -ที่นี่มีงานทำ งานทุนและงานแนะแนว
       ศิษย์เก่า
   -กองกิจการพิเศษ
     -สวัสดิการออมทรัพย์
      -งานทรัพย์สินและรายได้
     -งานทรัพย์สินทางปัญญา
   -กองคลัง
   -กองวิเทศสัมพันธ์
   -กองประกันคุณภาพการศึกษา
   -สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   - โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
   -คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ ม.ร.นม. (ก.อ.ม.)

ศูนย์

  -โครงการสหกิจศึกษา
  -ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
  -ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  -ศูนย์แพทย์ชุมชน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
   องค์การนักศึกษา
  -สโมสรบุคลากร ม.ราชภัฏนครราชสีมา


มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     -มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
     -มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     -มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์