คณะและหน่วยงาน


วันที่:Monday,09 January 2017สร้างโดย:seree saikuea

Faculty and agencies

 
หน่วยงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์
     -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
     - ศูนย์การศึกษาพิเศษ

           -หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
           -หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม
           -หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
           -โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
     -ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
     -แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (PBL) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -  ศูนย์วิทยาศาสตร์
   คลินิกเทคโนโลยี
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 
หน่วยงานสนับสนุน

     -สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     -สถาบันวิจัยและพัฒนา
    -สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
           -พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
     -สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
     - สำนักคอมพิวเตอร์
     -สถาบันภาษา
     -บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น


  สำนักงานอธิการบดี
    -กองกลาง  
             -งานเลขานุการ
             -งานประชาสัมพันธ์      
             -งานพัสดุ
             -งานบริหารทั่วไป
     -กองบริหารงานบุคคล
     -กองนโยบายและแผน
     -กองพัฒนานักศึกษา
           -งานทุนและงานแนะแนว
           -ที่นี่มีงานทำ งานทุนและงานแนะแนว
            ศิษย์เก่า
     -กองกิจการพิเศษ
         -สวัสดิการออมทรัพย์
          -งานทรัพย์สินและรายได้
         -งานทรัพย์สินทางปัญญา
     -กองคลัง
     -กองวิเทศสัมพันธ์
     -กองประกันคุณภาพการศึกษา
     -สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     - โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
     -คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ ม.ร.นม. (ก.อ.ม.)

ศูนย์

   -โครงการสหกิจศึกษา
   -ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
   -ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   -ศูนย์แพทย์ชุมชน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
    องค์การนักศึกษา
   -สโมสรบุคลากร ม.ราชภัฏนครราชสีมา


มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     -มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
     -มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     -มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์