ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ และผู้อำนวยการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Thursday,19 August 2021สร้างโดย:Admin


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ และผู้อำนวยการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

    ใบสมัคร (pdf)
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ข้อบังคับ
    ประกาศฉบับที่ 1 
         กำหนดการแนบท้าย
    ประกาศฉบับที่  
         หมายเลข 1 ผศ.ดร. พิเศษ ตู้กลาง
    ประกาศฉบับที่ 3
          บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกคณบดี
    ผลการลงคะแนน
    ใบสมัคร (pdf)
    ใบสมัคร (word)
    แบบประวัติและผลงาน (pdf)
    แบบประวัติและผลงาน (word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา   [3-9 กันยายน 2564]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    ข้อบังคับ
    ประกาศฉบับที่ 1
          กำหนดการแนบท้าย
    ประกาศฉบับที่ 2
         หมายเลข 1 ดร.สุรชัย  วงษ์ฟูเกียรติ
         หมายเลข 2 ผศ. สุรศักดิ์  เทศประสิทธิ์
    ประกาศฉบับที่ 3
           บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกคณบดี
    ผลการลงคะแนน
    ใบสมัคร(pdf)
    ใบสมัคร(word)
    แบบประวัติและผลงาน(pdf)
    แบบประวัติและผลงาน(word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  [11-17 กันยายน 2564]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
    ข้อบังคับ
    ประกาศฉบับที่ 1
          กำหนดการแนบท้าย
    ประกาศฉบับที่ 2
    ประกาศฉบับที่ 3
    ผลการลงคะแนน
    ใบสมัคร(pdf)
    ใบสมัคร (word)
    แบบประวัติและผลงาน(pdf)
    แบบประวัติและผลงาน(word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา   [11-15 กันยายน 2564]


 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ฯ  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ข้อบังคับ
    ประกาศฉบับที่ 1 
          กำหนดการแนบท้าย
    ประกาศฉบับที่ 2
    ประกาศฉบับที่ 3
        หมายเลข 1 ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี
        หมายเลข 2 ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
    ประกาศฉบับที่ 4 
        การตรวจสอบ @NRRUMAIL
    ประกาศฉบับที่ 5
         ผลการลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประกาศฉบับที่ 6
   
 ใบสมัคร (pdf)
    ใบสมัคร (word)
    แบบประวัติและผลงาน 
(pdf)
    แบบประวัติและผลงาน (word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  [1-7 กันยายน 2564]

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ใบสมัคร (pdf)
    ใบสมัคร(word)

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ข้อบังคับ
    ประกาศฉบับที่ 1
          กำหนดการแนบท้าย
    ประกาศฉบับที่ 2
    ประกาศฉบับที่ 3
    ผลการลงคะแนน
    ใบสมัคร(pdf)
    ใบสมัคร(word)
    แบบประวัติและผลงาน(pdf)
    แบบประวัติและผลงาน(word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  [13-19 กันยายน 2564]
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    ข้อบังคับ 
    ประกาศฉบับที่ 1
    ประกาศฉบับที่ 2
    ประกาศฉบับที่ 3
    ผลการลงคะแนน
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือก
    กำหนดการแนบท้าย
    ใบสมัคร  
(pdf)
    ใบสมัคร  (word)
    แบบประวัติและผลงาน  
(pdf)
    แบบประวัติและผลงาน  (word)
    ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  [13-18 ตุลาคม 2564]