วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2561 “สานสายใยความผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่:Friday,14 September 2018สร้างโดย:Admin
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “สานสายใยความผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัศชา เดชสุภา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     2. นายประยง ชนางกลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     3. นางผกากรอง เดชขันธ์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
     4. อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     5. รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
     6. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร นิธิปรีชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   10.รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   11. อาจารย์นิคม บุญสุวรรณ สาขาวิชาพลศึกษา
   12. อาจารย์ Chong Yuen Nang สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


     ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งรายชื่อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1502,9202 ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป