วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2563 “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

วันที่:Tuesday,25 August 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 17.30-22.00 น. ณ หอประชุมใหม่ ซึ่งในปีนี้

มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

   1. อาจารย์กูลศักดิ์ พิรุณ  สาขาวิชาดนตรี
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา งานโคกกรวด  สาขาวิชาการบัญชี
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   4. รองศาสตราจารย์นันทพร อดิเรกโชติกุล  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   5. อาจารย์ประสิทธิ์ อินทศร  สาขาวิชาดนตรี
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพล รมย์นุกูล  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา
   8. อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   9. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว  สาขาวิชาการจัดการ
  12. นายสมชาย ธรรมวัฒน์  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายโต๊ะจีนท่านละ 300 บาท และแบบเหมาเป็นโต๊ะ ๆ ละ 2,400 บาท (1 โต๊ะ มี 8 ที่นั่ง) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202,9203 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2563

การแต่งกายของผู้ร่วมงาน  แต่งกายด้วยชุดสีชมพู และใส่ Mask สีสันสดใส