การสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่:Monday,29 March 2021สร้างโดย:Admin

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ออกประกาศ เรื่องการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถมีผลสอบผ่านเกณฑ์ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไปก่อนจบการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. 

   -  นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60 

   -  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 61 

   -  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62 และ

   -  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (ต่อเนื่อง) ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63

เข้าทำแบบฝึกการสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  -ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบแบบฝึกการสอบภาษาอังกฤษได้ที่ 
    https://www.nrru.ac.th/li/index.php  เมนู CEFR 2564

  -เข้าอีเมล NRRU ของตนเอง เพื่อตรวจสอบ username และ password 

  -ศึกษาขั้นตอนการทำแบบฝึกการสอบภาษาอังกฤษ ได้ที่ 
    https://www.nrru.ac.th/li/index.php  เมนู CEFR 2564 

   -ทำแบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่จะสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ที่ nrru.edusynch.com


 นักศึกษาสามารถติดตามวันอบรมการใช้งาน อบรมเตรียมความพร้อม และวันสอบได้ที่

   CEFR 2564          https://qrco.de/bc38E9
   Website สถาบันภาษา   https://www.nrru.ac.th/li/index.php
   FACEBOOK สถาบันภาษา https://www.facebook.com/NRRULanguageInstitute