ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่:Friday,28 August 2020สร้างโดย:webmaster

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 466/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น ปรากฏผลการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  >>>

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  >>>

<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  >>>

<<< ใบสมัคร  >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 14:07 น.