น้องใหม่ติดต่อรับชุดเฟรชชี่

วันที่:Tuesday,09 July 2019สร้างโดย:Admin

   องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 เข้าใหม่ ที่สั่งจองชุดเฟรชชี่ รอบที่ 1-6 ให้ติดต่อรับชุดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 1โดยแยกห้องตามคณะ ดังนี้

   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

   2. คณะครุศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับที่ ห้องสภานักศึกษาภาคปกติ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะติดต่อขอรับชุดเฟรชชี่ สามารถตรวจสอบรอบที่สั่งจองชุดได้จากใบเสร็จชำระเงิน พร้อมนำใบเสร็จใช้เป็นหลักฐานในการรับชุดทุกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420,3421