สำรวจข้อมูลรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2562

วันที่:Monday,03 December 2018สร้างโดย:webmasterกองคลังจะดำเนินการสำรวจข้อมูลจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งสายสอน สายสนับสนุน และครูผู้สอน ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 26,000 บาทขึ้นไป ให้กรอกแบบรแจ้งรายการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกรายการในโปรมแกรมคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ของสรรพากร 


จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กองคลัง ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีที่ไม่ได้แจ้งให้กองคลังทราบ
อาจทำให้ท่านถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งต้องรอขอคืนภาษี ตอนยื่นแบบชำระภาษีประจำปี