ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน HR DAY @NRRU ครั้งที่ 16 วันที่ 19 เมษายน 2561

วันที่:Thursday,29 March 2018สร้างโดย:bond


ขอเชิญร่วมงาม  นัดพบแหล่งงานและ HR DAY@NRRU  ครั้งที่ 16  
"HR ยุคใหม่ใส่ใจความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4.0"

วันที่ 19 เมษายน  2561
ณ หอประชุมอนุสรณ์  70 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา  08.00-16.30 น.


กิจกรรมภายในงาน

 -ลงทะเบียนสมัครงาน

 -บรรยายเทคนิคการสมัครงาน

 -นิทรรศการอาชีพ

 -ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ

 -การสอนทำอาชีพ  2 อาชีพ


หลักฐานการสมัครงาน

 -รูปถ่าย  1  นิ้ว

 -สำเนาบัตรประชาชน

 -สำเนาทะเบียนบ้าน

 -วุฒิการศึกษา

 -ใบผ่านงาน (ถ้ามี)