ราชภัฏโคราช รวมใจพัฒนาท้องถิ่น “ปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี สร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่:Monday,08 July 2019สร้างโดย:Admin

   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการราชภัฏรวมใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม “ปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี สร้างถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานการจัดโครงการ

   จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 1,000 คน กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง ต่อด้วยประธานในพิธีนำผู้ร่วมโครงการ ปลูกต้นรวงผึ้งและปลูกต้นไม้ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จำนวนทั้งสิ้น 1,110 ต้น และบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน วัดเขาซับพงโพด

   การจัดโครงการครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองในมิติศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมจิตอาสาสืบไป

===คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด===