ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่:Sunday,18 April 2021สร้างโดย:Admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ภาคปกติ ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินอาจารย์ รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 และนักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ย้อนหลังได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2562

 นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

http://tabien.nrru.ac.th/assess/index.php หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟศบุ๊กแฟนเพจ:สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/reg.nrru/?epa=SEARCH_BOX