ราชภัฏโคราช เชื่อม 7 หน่วยงาน MOU การวิจัยและพัฒนา กัญชา/กัญชง พืชสมุนไพร สำหรับใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

วันที่:Tuesday,02 March 2021สร้างโดย:Admin


     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา และ/หรือ กัญชงสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 24.125 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดี เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความร่วมมือ จากนั้นเป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวคิดใหม่เพื่อความยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนอาษา 888 วิสาหกิจชุมชนอีซี่ออร์แกนิค และวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมีขอบเขตความร่วมมือ คือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

     ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการสกัดและแปรรูปพืชกัญชาและกัญชง รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพ และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดำเนินการขออนุญาตผลิตฯ ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย การต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งโครงการ บริการวิชาการส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และในส่วนของผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย มีหน้าที่ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกที่มีมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์ตามหลักการเกษตรที่ดี และระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยการควบคุมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

     พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ วิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ และ บริษัท ปุณญพัฒน์กรุ๊ป 2019 จำกัด รวมถึงการลงนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ วิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ และบริษัท ไก่ว่าว โดเมสติค จำกัด ซึ่งการลงนาม 2 ฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ดำเนินการขออนุญาตผลิต (ปลูก) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงาม และพานิชย์ ดำเนินการผลิตพืชกัญชา หรือ กัญชง รวมถึงควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่กำหมายกำหนดก่อนส่งมอบ

     ส่วนใบสดที่ไม่มีส่วนยอดและช่อดอกติดมาด้วยให้กับบริษัท โดยออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดนัดหมายที่ชัดเจน และในส่วนของขอบเขตทั้ง 2 บริษัท มีหน้าที่ สั่งซื้อผลผลิตใบกัญชาสดอินทรีย์สายพันธุ์ไทย กำหนดรอบการรับซื้อผลผลิตเป็นรอบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาใบกัญชาเพื่อสุขภาพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ภายหลังจากมหาวิทยาลัย ได้รับหนังสืออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชา จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้ง 3 ฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป