เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่:Saturday,02 May 2020สร้างโดย:Admin


=== คุณสมบัติของผู้สมัคร ===

=== ใบสมัคร ===

กิจกรรม:การพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farmingในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในตำบลเป้าหมาย40ตำบล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พื้นที่ดำเนินการ40 ตำบลในจังหวัดนครราชสีมา

ตำบล

อำเภอ

1.ตำบลพุดซา

อำเภอเมือง

2.ตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมือง

3. ตำบลไชยมงคล

อำเภอเมือง

4. ตำบลหนองบุนนาก

อำเภอหนองบุญมาก

5.ตำบลท่าลาดขาว

อำเภอโชคชัย

6.ตำบลคูขาด

อำเภอคง

7.ตำบลเทพาลัย

อำเภอคง

8.ตำบลกำปัง

อำเภอโนนไทย

9.ตำบลด่านจาก

อำเภอโนนไทย

10.ตำบลโนนไทย

อำเภอโนนไทย

11.ตำบลพลสงคราม

อำเภอโนนสูง

12.ตำบลลำมูล

อำเภอโนนสูง

13.ตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง

14.ตำบลธารปราสาท

อำเภอโนนสูง

15.ตำบลสระจระเข้

อำเภอด่านขุนทด

16.ตำบลห้วยบง

อำเภอด่านขุนทด

17.ตำบลตลาดไทร

อำเภอประทาย

18.ตำบลประทาย

อำเภอประทาย

19.ตำบลทุ่งสว่าง

อำเภอประทาย

20.ตำบลตลาดไทร

อำเภอชุมพวง

21.ตำบลปากช่อง

อำเภอปากช่อง

22.ตำบลคลองม่วง

อำเภอปากช่อง

23.ตำบลอุดมทรัพย์

อำเภอวังน้ำเขียว

24.ตำบลวังหมี

อำเภอวังน้ำเขียว

25.ตำบลกระเบื้องใหญ่

อำเภอพิมาย

26.ตำบลโบสถ์

อำเภอพิมาย

27.ตำบลลาดบัวขาว

อำเภอสีคิ้ว

28.ตำบลคลองไผ่

อำเภอสีคิ้ว

29.ตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง

30.ตำบลทับสวาย

อำเภอห้วยแถลง

31.ตำบลงิ้ว

อำเภอห้วยแถลง

32.ตำบลขามสะแกแสง

อำเภอขามสะแกแสง

33.ตำบลชีวึก

อำเภอขามสะแกแสง

34.ตำบลท่าช้าง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

35.ตำบลเมืองยาง

อำเภอเมืองยาง

36.ตำบลไพล

อำเภอลำทะเมนชัย

37.ตำบลโคกกระชาย

อำเภอครบุรี

38.ตำบลหนองบัวสะอาด

อำเภอบัวใหญ่

39.ตำบลหนองพลวง

อำเภอจักราช

40.ตำบลนกออก

อำเภอปักธงชัย

 

ขอบเขตการปฏิบัติการจ้างานในพื้นที่40ตำบล

1.     การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ทำเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/ในพื้นที่ โดยใช้แบบสำรวจระบบ CSA(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะการอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงาน) ข้อมูลประกอบด้วย

-         การผลิตพืชผัก/สมุนไพร

-         ข้าว

-         ไม้ผล

-         สินค้าเกษตรแปรรูป

2.      การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่

-         การผลิต

-         การแปรรูป

-         การตลาด

3.      กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือฝึกอบรมในชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบSmart Farming

4.      การสรุปและประเมินผลโครงการ