ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

วันที่:Wednesday,03 July 2019สร้างโดย:Admin

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาเข้าระบบทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,9134,9135