โอกาสมาถึงแล้ว...สำหรับนักศึกษาที่มีความมั่นใจ NRRU PRESENTER

วันที่:Thursday,03 October 2019สร้างโดย:Admin

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งชาย-หญิง ที่มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพดี ร่วมสมัครเป็น NRRU PRESENTER นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกประวัติ ดังนี้

   ชื่อ …………………………………………
   สกุล …………………………………………
   ชื่อเล่น ………………………………..............
   สาขาวิชา …………………………………………
   คณะ …………………………………………
   ชั้นปีที่กำลังศึกษา ………………………………......
   Facebook …………………………………
   หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………

พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักศึกษา และส่งมาที่ nrrupr@gmail.com (ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน)