ปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ต่อเนื่อง)

วันที่:Friday,12 July 2019สร้างโดย:Admin

   ปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (#ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

   ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมที่ต่อเนื่องหลังจากขั้นตอนการส่งเอกสารในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น (รายละเอียดตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้)

===คลิกอ่านรายละเอียด===