ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:webmaster

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 591/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>