ศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 และวิทยาลัยครู นม. บริจาคยุ้งข้าวโบราณ สานต่อเรือนโคราช ยกระดับแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมโคราช

วันที่:Thursday,14 May 2020สร้างโดย:Admin

   เมื่อปี พ.ศ. 2559 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสร้าง “เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ และรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของชาติ ประจำปี 2562 จากความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำมาสู่การดำเนินงานเพื่อต่อยอดให้เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยเฉพาะ “วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช” โดยทางคณะศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงได้ร่วมกันบริจาค “ยุ้งข้าวโบราณ” พร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้าย และการปรุงขึ้นใหม่ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาให้ยุ้งข้าวโบราณหลังนี้ สามารถใช้บูรณาการสู่การเรียนการสอนของนักศึกษา เชื่อมโยงความรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นของโคราชสู่สาธารณชน นับเป็นการ

   น้อมนำแนวพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

   สำหรับยุ้งข้าวโบราณหลังนี้ ได้นำมาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดิมตั้งอยู่ ณ บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุร้อยกว่าปี เป็นทรัพย์สินของครอบครัว “ครจำนงค์” โดยนายวุฒิเดช ครจำนงค์ ศิษย์เก่า ป.กศ. รุ่น 5 วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้มอบให้คณะศิษย์เก่าเพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีมอบยุ้งข้าวโบราณ และการสำรวจเบื้องต้นในรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้าง อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 30 วัน โดยได้มีการเขียนแบบก่อสร้าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุน ศุภมิตรโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม ประเมินโครงสร้างของอาคารจากงานโยธาและสถาปัตย์ และทีมช่างจากอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะทำงานจะได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการชุด “ยุ้งข้าวกับวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช” ลำดับต่อไป