มร.นม. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จัดอบรมข้อควรรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่:Monday,15 July 2019สร้างโดย:Admin

   งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัสดุ เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

   ** ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9515