ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมและปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

วันที่:Monday,18 May 2020สร้างโดย:Admin

  งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. นั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้