ราชภัฏโคราช จับมือ รัฐและเอกชน ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

วันที่:Monday,02 April 2018สร้างโดย:PR nrru

        สถาบันภาษา ร่วมกับ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 ภายใต้ชื่อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคตFuture Mobilit and Development ในวันที่29-30 พฤศจิกายน2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

        ผู้สนใจสามารถร่วมส่งบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา อาทิ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรม และการสอนภาษาต่างประเทศ เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์รอบที่1 ตั้งแต่วันที่1 เมษายน-30 มิถุนายน และรอบที่2 วันที่2 กรกฎาคม-31สิงหาคม2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:JSAT 2018 หรือที่เว็บไซต์ www.arc.nrru.ac.th/li_nrru สอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา อาคาร27 ชั้น2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ2720