ขอเชิญร่วม งานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่ง การสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019:เปิดบ้านการจัดการราชภัฏ นครราชสีมา”

วันที่:Friday,19 July 2019สร้างโดย:Admin

   กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ผลงานการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน และส่งเสริมการผลิต บัณฑิตที่สามารถรับใช้สังคมและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 (Startups) วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในงานด้านวิชาการของคณะที่นํามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็น ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ และให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

   ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.fmsweb.nrru.ac.th