ขอเชิญเขียนข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562

วันที่:Friday,30 March 2018สร้างโดย:PR nrru

    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ2562 เขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) 1 ชุด:1 โครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับโครงการละ250,000 บาท แบ่งออกเป็น4 ด้าน ดังนี้

        1. ด้านนวัตกรรมผ้าทอ

        2. การพัฒนาข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        3. การพัฒนาธุรกิจสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        4. นวัตกรรมการเกษตรปลอดภัย

        ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.old.nrru.ac.th/clinique สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร24 ชั้น1 หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ2401 หรือ นายยุทธนา ตอสกุล หมายเลขโทรศัพท์09-4369-2556 ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23 เมษายน2561