สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ม.ราชภัฏโคราช ร่วมจัดเวทีเสวนาสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (ออนไลน์)

วันที่:Tuesday,25 May 2021สร้างโดย:Admin


   วันที่ 19 พ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีเสวนาสมัชชาการศึกษา (ออนไลน์) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดให้มีการปาฐกถา เรื่อง ทิศทางสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา การนำเสนอการทำงานการศึกษาเชิงพื้นที่ โดย นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การนำเสนอ เรื่อง การศึกษานอกระบบ โดย ดร.ปรีชา อุยตระกูล นายกสมาคมประชาสังคมโคราช จากนั้นจึงเป็นเวทีเสวนาสมัชชาการศึกษา โดย ผศ.ดร.ทวี วัชรเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางจรรยารักษ์ โพธิ์ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครราชสีมา ดร.ปรีชา อุยตระกูล นายกสมาคมประชาสังคมโคราช ดร.วราภรณ์ บุญเจียม รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินรายการโดย ดร.ภาสกร บัวศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

   การดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การกระจายอำนาจ เพื่อความอิสระ คล่องตัว นำเสนอบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมัชชาการศึกษาจังหวัด กับศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาประถม มัธยม อาชีวะ กศน. อุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะเครือข่ายพันธมิตรซึ่งได้หนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม อันเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข