ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่:Friday,30 March 2018สร้างโดย:bond

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  >>>