ราชภัฏโคราช ประสานพลังเครือข่ายประถมศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาชาติ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

วันที่:Thursday,31 October 2019สร้างโดย:Admin

   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2,เขต 5 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2,เขต 5 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู รวม 18 แห่ง

   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 14 โรงเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL (Problem-Based Learning) และ PCL (Professional Learning Community) มีวัตถุประสงค์คือ พัฒนาสมรรถนะครู
   ให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรการเรียนรู้วิชาชีพครู และร่วมผลิตครูให้มีสมรรถนะครู โดยใช้โรงเรียนต้นแบบโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน และชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นฐาน มีขอบเขตความร่วมมือที่จะปฏิรูปการศึกษาของชาติ พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความเสมอภาคกัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา จำนวน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป