โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันที่:Friday,27 April 2018สร้างโดย:bond

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

--------------------------------------------------------------------------

1.  โครงการอบรมฯ
2.  ลงทะเบียนอบรมฯ
3.  ใบสมัคร
4.  หนังสือประชาสัมพันธ์


      ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุจิรา ริคารมย์ ผู้ประสานงาน
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9462
     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-4984-5614  
 E-mail:journal-rdi@nrru.ac.th

     ID Line: