ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สอบข้อเขียน)

วันที่:Monday,26 October 2020สร้างโดย:Admin

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สอบข้อเขียน) คลิกที่นี่ 

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. 
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตรวจสอบอาคารและห้องสอบ เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ
   1. ให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ 2B หรือมากกว่า มาใช้ในการสอบ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
   2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ