ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

วันที่:Tuesday,24 September 2019สร้างโดย:Admin

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 441/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้การเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>