ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันที่:Monday,09 August 2021สร้างโดย:Admin

   .ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 562/2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< แบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ขอสละสิทธิการเข้าสอบและขอรับเงินค่าสมัครคืน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  >>>
<<< ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>