มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่:Friday,13 August 2021สร้างโดย:Admin

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้นักศึกษายื่นผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะทำการผ่อนผันมีดังนี้

  1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 และไม่ได้เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
  2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารจากสถานบันการศึกษาอื่นมาก่อนจะต้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่
  3. หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ มีดังนี้
     3.1 บันทึกขอความขอผ่อนผันฯ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://nrru.ac.th/std/show_news.php?id=65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f&fbclid=IwAR1hhHp9MOx9wIzcE-03HpmY4aYieuG2sZAPBubbxyYFYf-IsaUDcpElN-I
     3.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9 ถ่ายหน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
     3.3 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35 ถ่ายหน้า-หลัง) ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอำเภอ/สัสดีเขตตามภูมิลำเนาทหาร
     3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
     3.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
     3.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     3.7 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอที่งานทะเบียนฯ) จำนวน 1 ฉบับ
     3.8 สำเนาใบลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ขอผ่อนผัน จำนวน 1 ฉบับ

   เอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เนื่องจากขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาส่งหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 และวงเล็บมุมซอง (ยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ