NRRU ชวนอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ แบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ประจำปี 2020

วันที่:Monday,06 January 2020สร้างโดย:bond

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และสมัครเข้าแข่งขันการพูดสุนทรพจน์แบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า (Impromptu Speech) ประจำปี 2020 “SUT-NRRU English Speech Workshop and Competition 2020” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th หรือสมัครโดยการสแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2702,2721 หรือ 0-4424-7072 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563