ราชภัฏโคราช ปรับพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เริ่ม 2 มกราคม 2563

วันที่:Monday,06 January 2020สร้างโดย:Admin

ราชภัฏโคราช ปรับพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

เริ่ม 2 มกราคม 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ โดยสถานที่จอดรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 สถานที่ ดังนี้   

     1. บริเวณด้านข้างศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ จอดได้จำนวน 82 คัน    

     2. บริเวณอาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1 จอดได้จำนวน 351 คัน  

     3. บริเวณด้านหลังอาคาร 13 จอดได้จำนวน 155 คัน


ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอคืนพื้นผิวถนน เพื่อให้การสัญจรสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

     1. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นผิวถนนด้านหลังอาคาร 5 ตลอดแนว

     2. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นผิวถนนด้านข้างร้านสวัสดิการยาวไปจนถึงบริเวณด้านหน้า อาคาร 10 สำหรับพื้นผิวถนนฝั่งตรงข้ามอาคาร 10 สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ตามปกติ

     3. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นผิวถนนฝั่งตรงข้ามศาลพ่อขุนศักรินทร์ยาวไปจนถึงมุมโค้งอาคาร 22

     4. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นผิวถนนบริเวณมุมโค้งของอาคาร 13 ทั้งนี้ บริเวณหน้าอาคาร 13 ให้จอดได้เฉพาะพื้นที่ที่จัดไว้ให้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้ามลุกล้ำนำมาจอดบนพื้นผิวถนนโดยเด็ดขาด

     5. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นผิวถนนด้านหลังอาคาร 24 สำหรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าและหลังอาคาร 32 สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ตามปกติ

     6. ถนนบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลอนุญาตให้เดินรถได้ทางเดียวเท่านั้น โดยให้ขับตรงไปบริเวณ อาคาร 27 แล้วเลี้ยวซ้ายไปออกประตู 3 หรือเลี้ยวขวาแล้วออกถนนหน้าอาคาร 32     

     ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501,1578